Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym

 

Nawigacja

Rekrutacja

Klasa I

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym

 

 

I etap rekrutacji

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wniosku.

II etap rekrutacji

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.

2.Wymienione kryteria mają jednakową wartość – 1 pkt.

 

Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a) pobraniu ze szkoły Karty zgłoszenia dziecka do klasy I,

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu Karty do dyrektora szkoły.

 

Przepisy końcowe

W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty: Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I