• Deklaracja dostępności

     • Deklaracja dostępności

     • Deklaracja dostępności 

      Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://spluchowdolny.edupage.org/  

      •  

       Data publikacji strony internetowej: 01.09.2010 r.  

      • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.10.2020 r. 

       

      Status pod względem zgodności z ustawą 

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

      • - Niektóre linki mogą być niewystarczająco opisane. 

      • - Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.  

      • - Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.  

      • - Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. 

      • - Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 

      • - Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.  

       

      Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

      •  - możliwość zmiany rozmiaru tekstu, 

      •  - wersję dla osób słabowidzących. 

        

      Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 24.01.2021 r. 

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 


      Skróty klawiaturowe 

      Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 


      Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

      W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Szkołą Podstawową w Luchowie Dolnym, osobą kontaktową jest Pani Anna Skwarek, a.skwarek@tarnogrod.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 689 62 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

       

      Informacje na temat procedury  

      Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu.  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.  

      Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

      W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie. 

      Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl . 


      Dostępność architektoniczna 

      Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym, Luchów Dolny 145, 23-420 Tarnogród. 

      Do budynku szkoły prowadzi jedno główne wejście znajdujące się od strony drogi prowadzącej do szkoły i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Prowadzą do niego 4 stopniowe schody wyposażone w poręcz.  Szkoła posiada 2 kondygnacje: 

      • - parter (sale lekcyjne, sala ruchowa, korytarze, toalety, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze) 

      • - I piętro (biblioteka, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, muzeum szkolne). 

      Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Obiekt nie posiada pętli indukcyjnych oraz windy. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych czy słabowidzących, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.   


      Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym nie posiada aplikacji mobilnych.