• Procedury i regulaminy

     • Procedura funkcjonowania szkoły - COVID 19

     • PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUCHOWIE DOLNYM OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

       

      ROZDZIAŁ 1

       

      INFORMACJE OGÓLNE

       

      § 1.

      Cel procedury

       

      Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz Dyrekcji w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową w Luchowie Dolnym od 1 września 2020 r.

       

      § 2.

       

      Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

      1) Jednostce, Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Luchowie Dolnym;

      2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym;

      3) Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

      4) Organie prowadzącym– należy przez to rozumieć Gminę Tarnogród.

       

      § 3.

       

      1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

      2. Niniejsza procedura określa funkcjonowanie szkoły od 1 września 2020 r., w szczególności

      działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.

      3. Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych środków bezpieczeństwa w Szkole nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

      4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.

      5. Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na obszarze powiatu biłgorajskiego – w przypadku gdy rejon ten zostanie zakwalifikowany do „obszaru czerwonego” lub „obszaru żółtego” Dyrektor Szkoły wprowadza dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem 1.

       

      1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356)

       

      ROZDZIAŁ 2

       

      ZADANIA I OBOWIĄZKI DYREKTORA

       

      § 4.

       

      1. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę.

      2. Dyrektor:

      1) organizuje pracę szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz stosuje się do nowych zaleceń;

      2) współdziała z pracownikami w zapewnieniu bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć w szkole;

      3) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie z powierzonymi im obowiązkami (w tym wypełnianie kart kontroli dezynfekcji pomieszczeń);

      4) dba o to, by w salach, w których uczniowie spędzają czas nie było przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować;

      5) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w jednostce;

      6) kontaktuje się z rodzicem– telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

      7) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

      8) współpracuje ze służbami sanitarnymi;

      9) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

      10) informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (za pomocą poczty elektronicznej, strony internetowej oraz plakatów wywieszonych w jednostce).

      3. Do zadań Dyrektora należy zapewnienie zamieszczenia przy wejściu do budynku szkoły:

      1) informacji o obowiązku dezynfekowania rąk;

      2) instrukcji użycia środka dezynfekującego;

      3) dozownika z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiając wszystkim wchodzącym do budynku skorzystania z niego (zobowiązuje się pracowników sprzątających o zgłaszanie niskiego poziomu płynu oraz bieżące uzupełnienie dozowników).

       

      § 5.

       

      Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

       

      § 6.

       

      1. Dyrektor na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID- 19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.

      2. Dyrektor wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, komunikatów Dyrektora oraz zaleceń GIS.

      3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia/zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor niezwłocznie informuje o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Biłgoraju.

      4. Dyrektor pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem epidemii COVID-19.

      5. Na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie jednostki.

       

      § 7.

       

      1. Dyrektor przypomina pracownikom zasady higieny osobistej, mycia rąk, obowiązku informowania o złym stanie zdrowia. Dyrektor przeprowadził spotkanie z pracownikami w celu zwrócenia uwagi na profilaktykę zdrowotną.

      2. Dyrektor sprawuje wzmożony nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez pracowników jednostki oraz ściśle je egzekwuje.

      3. Dyrektor zapewnia pracownikom jednostki, niezależnie od podstawy zatrudnienia,   maseczki ochronne, przyłbice, fartuch z długim rękawem, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

      4. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych Dyrektor wywiesił plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk– instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.

      5. W Szkole zapewniono dodatkowe kosze przeznaczona na odpady wytworzone w czasie pandemii (rękawiczki, maseczki, itp.).

       

      § 8.

       

      1. Dyrektor przeanalizował wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji sal, korytarzy oraz pomieszczeń biurowych.

      2. Dyrektor udostępnia na bieżąco komunikaty dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników pomocniczych i obsługi dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach publicznych.

      3. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami oraz rodzicami ustalił sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów, w szczególności z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (poczta elektroniczna, telefon).

       

      ROZDZIAŁ 3

      ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

       

      § 9.

       

      1. Szkoła pracuje w godzinach od 7:25 do 16:10. W Szkole wprowadza się ustalone godziny czasu trwania zajęć dla każdego oddziału/ klasy, wraz z podaniem konkretnych godzin wejścia do budynku szkoły celem zapewnienia niekolizyjnych dróg poruszania się uczniów po szkole.

      2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      3. Dzieci  są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby zdrowe.

      4. W Szkole wyznacza się określoną strefę przy wejściu głównym, w której mogą przebywać rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci ze szkoły lub inne osoby z zewnątrz zachowując następujące zasady:

      1) 1 rodzic z dzieckiem;                                                                   

      2) zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1,5 m.

      3) dystans od pracownika szkoły min. 1,5 m.

      4) osłona ust i nosa.

      5. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału klasy planem zajęć.

      6. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły.

      7. Do budynku szkoły należy wchodzić zachowując obowiązek zasłonięcia nosa i ust (maseczka) oraz dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przed wejściem do szkoły.

      8. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj. szatnia, korytarze, stołówka szkolna.

      9. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy są zobowiązani do noszenia na terenie szkoły masek lub przyłbic. Obowiązek nie dotyczy sal lekcyjnych (po zajęciu przez ucznia miejsca w ławce) i stołówki szkolnej (po zajęciu miejsca przy stoliku).

       

      § 10.

       

      1. W szkole zapewniono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).

      2. Szczegółowe zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 u ucznia lub pracownika oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia

      wirusem COVID-19 na terenie jednostki zostały określone w Procedurze postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie szkoły.

      § 11.

       

      1. W miarę możliwości zajęcia dla danego oddziału klasy odbywają się w wyznaczonych i stałych dla każdego przedmiotu salach lekcyjnych, unikając częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

      2. Dla każdego oddziału klasy ustala się godziny przerw międzylekcyjnych, zgodnie z opracowanym przez Dyrektora harmonogramem.

      3. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na terenie boiska szkolnego pod nadzorem nauczyciela  zachowując dystans społeczny.

      4. Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

      § 12.

       

      1. Zajęcia w klasach I - III szkoły podstawowej dla każdego oddziału odbywają się w wyznaczonej i stałej sali lekcyjnej.

      2. Nauczyciel w klasach I – III organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.

       

      § 13.

       

      1. Każda osoba z zewnątrz (w tym rodzic dziecka) wchodząc do szkoły jest zobowiązana:

      1) do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych;

      2) do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica);

      3) do nieprzekraczania obowiązujących stref, w których mogą przebywać oraz przestrzegania zasad przebywania w nich.

      2. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie, rodzice oraz pracownicy z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka, kaszel.

      3. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów, dokonywany jest pomiar temperatury – termometrem bezdotykowym (w przypadku posiadania innego

      termometru, niż termometr bezdotykowy, po każdym użyciu termometr jest dezynfekowany).

      4. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejścia pracownikowi obsługi.

       

      § 14.

       

      Sala ruchowa

       

      1. W sali ruchowej należy zachować dystans między uczniami.

      2. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.

      3. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z sali ruchowej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.

      4. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć jest dezynfekowany przez nauczyciela, a  podłoga jest  myta detergentem lub dezynfekowana przez pracownika obsługi, po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

      5. Nauczyciel wychowania fizycznego na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z sali ruchowej.

       

      § 15.

       

      Szatnia

       

      1. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni należy wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły.

      2. W celu ograniczenia nadmiernego kontaktu uczniów korzystających z szatni ustala się godziny przyjścia i wyjścia uczniów każdego oddziału ze szkoły, z uwzględnieniem czasu na pozostawienie lub zabranie okrycia wierzchniego i zmianę obuwia w szatni.

      3. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowego dezynfekowania rąk.

      4. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z szatni szkolnej.

       

      § 16.

       

      Zajęcia świetlicowe

       

      1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.

      2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne, które są odpowiednio przystosowane.

      3. W świetlicy szkolnej (odpowiednio w wykorzystywanych innych salach dydaktycznych) umieszcza się środki do dezynfekcji rąk.

      4. Dzieci przebywające w świetlicy są zobowiązane każdorazowo po wejściu do świetlicy do dezynfekcji rąk pod nadzorem opiekuna świetlicy.

      5. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej zobowiązuje się dzieci oraz opiekuna do zachowania dystansu.

      6. W przypadku grupy mieszanej (uczniowie z różnych klas) obowiązują maseczki.

      7. Świetlicę należy wietrzyć:

      1) codziennie  przed przyjściem wychowanków;

      2) nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy;

      3) za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych.

      8. Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani, przez wychowawcę o zasadach przebywania w świetlicy szkolnej.

       

      § 17.

       

      Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

       

      1. Przy wejściu do biblioteki znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.

      2. Każda osoba wchodząc do biblioteki jest zobowiązana zdezynfekować ręce.

      3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy dopilnowanie, aby osoby wchodzące na teren biblioteki dezynfekowały dłonie.

      4. Biblioteka dostępna jest w godzinach określonych w harmonogramie pracy biblioteki.

      5. Przyjęte od ucznia książki, biblioteka odkłada na 2 dni na wydzielone półki w odrębnym regale do tego wyznaczonym. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka wraca do użytkowania.

      6. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę o zasadach korzystania z biblioteki szkolnej.

      § 18.

       

      Boisko szkolne

       

      1. Zaleca się korzystanie przez uczniów (także w trakcie przerwy międzylekcyjnej) z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

      2. Boisko sportowe jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjnym oraz spędzania czasu wolnego przez uczniów szkoły oraz osób zewnętrznych.

      3. Każda osoba wchodząca na boisko jest zobowiązana do dezynfekcji rąk.

      4. Z boiska nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, tzn. opadów, silnego wiatru i burzy.

      5. Z boiska i urządzeń znajdujących się na boisku należy korzystać tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć oraz aby nie niszczyć boiska i znajdujących się na boisku urządzeń.

      6. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

      7. Sprzęt na boisku szkolnym wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości sprzęt zostanie zabezpieczony taśmą przed używaniem. W takim przypadku obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu.

      8. Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają nauczyciele opiekujący się grupą uczniów.

      9. Zaleca się aby osoby zewnętrzne korzystające z boiska korzystały z własnego sprzętu i wyposażenia.

       

      § 19.

       

      1. Uczniowie zaraz po powrocie z boiska zobowiązani są do mycia rąk, o czym przypomina nauczyciel opiekujący się grupą.

      2. Uczniowie klas I- III po każdym powrocie z boiska myją ręce pod nadzorem nauczyciela.

      3. Na terenie boiska w trakcie pracy Szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, niezwiązanych z działalnością Szkoły.

       

      § 20.

       

      Organizacja spotkań oraz narad

       

      1. Dyrektor ograniczył do niezbędnego minimum spotkania i narady z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami.

      2. Zebrania przeprowadzane są przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5m).

      3. Jeżeli jest to możliwe zebrania rady pedagogicznej kontynuowane są w sposób zdalny, tj. z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.

       

      ROZDZIAŁ 4

       

      ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA

       

      § 21.

       

      1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem zajęć.

      2. Każdy uczeń przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.

      3. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:

      1) częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety);

      2) ochrona podczas kichania i kaszlu;

      3) unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zobowiązuje się ucznia oraz sprawuje nadzór, aby uczeń nie udostępniał przyniesionych przedmiotów innym uczniom).

      5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.

      6. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

      7. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

       

      ROZDZIAŁ 5

       

      ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

       

      § 22.

       

      1. Rodzice dzieci klas I- III:

      1) zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych– bez objawów chorobowych;

      2) powinni przestrzegać zasad związanych z przebywaniem w wyznaczonej części na terenie szkoły w trakcie przyprowadzania lub odbierania dzieci;

      3) zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyły dziecku temperaturę;

      4) zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać w domu);

      5) w drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom.

      2. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

      3. Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy przynoszą do szkoły własne przedmioty (w tym zabawki) zobowiązani są do dbania o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję wskazanych rzeczy).

      4. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się z lekarzem.

      5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

      6. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole.

       

      § 23.

       

      Przyprowadzanie i odbiór dzieci

       

      1. Rodzice dzieci zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących na terenie jednostki, w szczególności dotyczących wyznaczonych stref, w których mogą przebywać rodzice przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły, a także nakazu zakrywania ust i nosa oraz zakładania rękawiczek ochronnych.

      2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

      1)  do szkoły dzieci oddziału przedszkolnego przychodzą (są przyprowadzane) w godzinach 7:25 – 7:40

      2) dzieci przy drzwiach odbiera nauczyciel oddziału przedszkolnego

      3. Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do jednostki wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp 1,5m od innych dzieci i rodziców.

      4. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela odbierającego objawów chorobowych u dziecka, nauczyciel nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka.

      5. Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania bezpiecznego dystansu.

      6. Opuszczając jednostkę dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego nauczyciela do rodzica/ osoby upoważnionej, która oczekuje w wyznaczonej strefie przy wejściu do budynku szkoły.

       

      § 24.

       

      Dowożenie uczniów

       

      1. W przypadku dowożenia uczniów do jednostki autobusem szkolnym należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa.

      2. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze na przystanek autobusowy i powrót z przystanku ponoszą rodzice.

      3. Wszystkie osoby przebywające w szkolnym autobusie muszą mieć zasłonięty nos i usta.

      4. Opiekę nad uczniami w czasie przejazdu z miejsca zamieszkania do szkoły i w drodze powrotnej zapewnia organ prowadzący.

       

      ROZDZIAŁ 6

       

      ZADANIA I OBOWĄZKI PRACOWNIKÓW

       

      § 25.

       

      Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

       

      § 26.

       

      1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.

      2. Każdy pracownik przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji i myć ręce zgodnie z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji i mycia rąk wywieszonymi w szkole.

      3. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po jednostce.

      4. Pracownicy obsługi są zobowiązani do ograniczania kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.

      5. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe na terenie jednostki.

      6. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS (w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych):

      1) Często myj ręce - Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia;

      2) Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni - W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie;

      3) Unikaj dotykania oczu, nosa i ust- Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie;

      4) Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe - Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane;

      5) Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków - Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się

      chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków;

      6) Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości z osobą, z którą rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę;

      7) Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów;

      8) Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa;

      9) Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

       

      § 27.

       

      1. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy wejściu do budynku, zgodnie z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk wywieszoną w szkole.

      2. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich symptomach chorobowych dzieci (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe).

       

      § 28.

       

      Pracownicy pedagogiczni

       

      1. Pracownicy pedagogiczni– nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.

      2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

      1) wyjaśnienia uczniom, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały wprowadzone. Nauczyciel, w szczególności klas I- III zobowiązany jest przekazać informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku;

      2) wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę;

      3) zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem. W przypadku trudności w klasach I- III nauczyciel pomaga w tych czynnościach;

      4) sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć– dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi bhp;

      5) dbania o to, by dzieci i uczniowie zachowywały dystans społeczny;

      6) ustalenie z rodzicami skutecznych sposobów komunikacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

      7) przekazywania rodzicom informacji o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.

       

      § 29.

       

      Pracownicy obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z indywidualnym zakresem czynności, uwzględniają wzmożone środki bezpieczeństwa (rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni, maseczki).

       

      ROZDZIAŁ 7

       

      ŻYWIENIE

       

      § 30.

       

      1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie jednostki w formie cateringu.

      2. Posiłki wydaje pracownik obsługi.

      3. Po zakończeniu spożywania posiłków wyznaczony pracownik dezynfekuje stoliki, krzesła i powierzchnie płaskie przy których spożywane były posiłki.

      4. Naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce i wyparzane.

      5. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

      Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

       

      § 31.

       

      Zadania i obowiązki pracowników mających kontakt z żywnością

       

      1. Pracownicy mający kontakt w żywnością zobowiązani są do stosowania standardowych praktyk zalecanych przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób, do których należą:

      1) Właściwa higiena rąk;

      2) Higiena kasłania/kichania;

      3) Zasady bezpieczeństwa żywności;

      4) Ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel)

      2. Pracownicy, mający kontakt z żywnością zobowiązani są myć ręce:

      1) Przed rozpoczęciem pracy;

      2) Przed kontaktem z żywnością;

      3) Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;

      4) Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;

      5) Po skorzystaniu z toalety;

      6) Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

      7) Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;

      8) Po kontakcie z pieniędzmi.

      3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 600C lub je wyparzać.

       

      ROZDZIAŁ 8

       

      ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO

       

      § 32.

       

      1. Personelowi sprzątającemu teren szkoły zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:

      1) założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta;

      2) umycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki,

      3) wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika.

       

      § 33.

       

      1. Za utrzymanie czystości w jednostce odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne.

      2. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.

      3. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

      4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

      5. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:

      1) biurka;

      2) drzwi;

      3) poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków (po każdej grupie);

      4) klamki;

      5) włączniki światła;

      6) poręcze i uchwyty;

      7) używane prze dzieci przedmioty.

      6. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać zasad związanych z czasem niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.

      7. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać maski i okulary ochronne w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, WC).

      8. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:

      1) usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją;

      2) sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana);

      3) użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany);

      4) naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając;

      5) przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicia wirusów).

      9. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów stołów kuchennych, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.

      10. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, ponieważ czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.

      11. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:

      1) umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,

      2) zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,

      3) oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.

       

      ROZDZIAŁ 9

       

      WYTYCZNE – ŚROKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

       

      § 34.

       

      Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk

       

      1. Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk wraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego, a także dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiając wszystkim wchodzącym do budynku skorzystania z niego.

      2. Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk dostępne są także w formie elektronicznej:

      1) techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rąk/

      2) techniki dezynfekcji rąk: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

      3) zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek

      https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

      https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

       

       

       

      § 35.

       

      Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem

       

      1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).

      2. Odpady wytworzone przez pracowników takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do wyznaczonego pojemnika/worka do tego przeznaczonego.

      3. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/ przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć i/ lub dezynfekować ręce.

       

      ROZDZIAŁ 10

       

      POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH ROZWIĄZAŃ FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

       

      § 36.

       

      1. W sytuacji zagrożenia zdrowia uczniów lub pracowników szkoły, zgodnie z zaleceniami i wydaną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgodą organu prowadzącego Szkoła może:

      1) organizować jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY);

      2) organizować zajęcia w formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (WARIANT ZDALNY).

      2. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym Dyrektor Szkoły zobowiązany jest dokonać weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.

      3. Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.:

      1) ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów;

      2) zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;

      3) uwzględnienie możliwości psychofizycznych ucznia;

      4) ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do internetu);

      5) uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów, a w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę kształcenia:

      a) dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym;

      b) uczniów klas I- III;

      c) uczniów klasy IV;

      d) uczniów klas V - VII;

      e) uczniów klasy VIII.

      4. Dyrektor Szkoły może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz zasad przebywania zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się obostrzenia (np. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej).

       

      ROZDZIAŁ 11

       

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       

      § 37.

       

      1. Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu jej odwołania.

      2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do stosowania i przestrzegania procedur.

      3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.

       

       

       

       

      PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID- 19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

      W LUCHOWIE DOLNYM

       

      § 1.

       

      Cel procedury

       

      Celem niniejszej procedury jest określenie zasad postępowania pracowników, rodziców i uczniów oraz Dyrektora Szkoły na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia wirusem na terenie szkoły.

       

      § 2.

       

      Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

      1) Jednostce, Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Luchowie Dolnym;

      2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym;

      3) Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

      4) Organie prowadzącym– należy przez to rozumieć Gminę Tarnogród.

       

      § 3.

       

      1. Pracownicy Szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

      2. Szkoła na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

      3. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych u uczniów lub pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID- 19.

      4. W Szkole wyznaczono miejsce do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe i   zaopatrzono w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

      § 4.

       

      Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 u ucznia

       

      1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane miejsce.

      2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym Dyrektora lub osobę go zastępującą.

      3. Dyrektor Szkoły/nauczyciel:

      1) natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z jednostki, informując o zaobserwowanych objawach;

      2) ma prawo powiadomić Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną w przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zakażenie;

      3) wyznacza pracownika, który kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów i informuje o zaistniałej sytuacji;

      4) sporządza listę osób, z którymi uczeń podejrzany o zakażenie miał kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.

      4. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa –  dezynfekuje ręce,  zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

      5. Rodzice izolowanego dziecka:

      1) odbierają dziecko ze Szkoły przy drzwiach ewakuacyjnych Szkoły;

      2) niezwłocznie informują Dyrektora Szkoły o stanie zdrowia dziecka.

       

      § 5.

       

      Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 u pracownika Szkoły

       

      1. W przypadku wystąpienia u pracownika Szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik:

      1) niezwłocznie przerywa swoją pracę;

      2) informuje Dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu;

      3) zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, podczas poruszania się po jednostce (wyłącznie w niezbędnym zakresie), aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia;

      4) pozostaje w odizolowanym miejscu w oczekiwaniu na dalsze polecania.

      2. Dyrektor/nauczyciel lub osoba wyznaczona przez Dyrektora:

      1) wstrzymuje przyjmowanie do Szkoły kolejnych uczniów do czasu umycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik;

      2) zawiadamia powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń) i wprowadza do stosowania na terenie jednostki instrukcje i polecenia przez nią wydane;

      3) zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, w przypadku kontaktu z pracownikiem, u którego podejrzewa się zakażenie;

      4) sporządza listę osób, z którymi pracownik podejrzany o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.

      3. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

      4. Miejsce, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez pracownika z objawami, jest myte i dezynfekowane.

       

      § 6.

       

      Obowiązki Dyrektora w przypadku powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia wirusem COVID- 19 na terenie Szkoły

       

      1. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zakażeniu wirusem COVID- 19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w jednostce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno- epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

      2. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych oraz instrukcji powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie jednostki zakażenia.

       

      § 7.

       

      Czynności wykonywane przez PPIS w związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Szkoły

       

      1. Przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS), który poweźmie informacje o zakażaniu koronawirusem przez ucznia lub pracownika Szkoły skontaktuje się z jednostką, w celu przeprowadzenia tzw. dochodzenia epidemiologicznego, czyli ustalenia z kim zakażona osoba miał kontakt.

      2. Na podstawie dochodzenia epidemiologicznego PPIS ustali potencjalne wysokie ryzyko, średnie ryzyko i niskie ryzyko kontaktu chorego i na tej podstawie będą przekazywane dalsze zalecenia przez PSSE.

      3. Osoby mające bliski kontakt, tzn. przebywające w tym samym pomieszczeniu, mieszkające razem, mające częsty bliski kontakt, są osobami wysokiego ryzyka zakażenia się od tej osoby.

      4. Krąg tych osób określa PSSE na podstawie wyników dochodzenia.

       

      § 8.

       

      1. Procedura obowiązuje w Szkole od dnia 01 września 2020r. do czasu jej odwołania.

      2. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani się do jej stosowania i przestrzegania.

      3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.