Szkoła Podstawowa w Luchowie Dolnym

 

Nawigacja

Rekrutacja

Oddział przedszkolny

Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej w Luchowie Dolnym

 

 

I etap rekrutacji

Do oddziału przedszkolnego w SP w Luchowie Dolnym przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie Wniosku.

 

II etap rekrutacji

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa, w której znajduje się oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą;

8) do szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny, uczęszcza rodzeństwo kandydata;

9) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły.

2. Wymienione kryteria mają jednakową wartość – 1pkt.

 

 

Wymagane dokumenty: Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

 

W przypadku dzieci kontynuujących naukę w oddziale przedszkolnym, rodzic składa stosowną deklarację.