• Aktualności

      • Organizacja dyżuru wakacyjnego dla oddziału przedszkolnego

      • Drodzy Rodzice!

       Prosimy o zapoznanie się z informacjami i Zarządzeniem Burmistrza Tarnogrodu w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnogród w roku szkolnym 2020/2021.

       Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola jest złożenie przez rodziców wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do 24 czerwca 2021 r.

       Zarzadzenie_Burmistrza_Tarnogrodu.pdf

       Wzór wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny:

       Zalacznik_Nr_3_wniosek.docx

        

      • Zmiana planu lekcji

      • Od poniedziałku 31 maja 2021r. klasy IV - VII będą uczyć się stacjonarnie.

       Zajęcia we wszystkich klasach będą się odbywać według zmienionego planu lekcji, który jest do pobrania poniżej.

       Plan_lekcji.doc

      • Nauczanie hybrydowe w kl. IV -VII

      • W dniach 24 - 28 maja zajęcia stacjonarne w szkole w klasach IV - VII będą się odbywać zgodnie z podanym harmonogramem:

       24 maja 2021r. (poniedziałek) - klasa V, klasa VII

       25 maja 2021r. (wtorek) - klasa IV, klasa VII

       26 maja 2021r. (środa) - klasa VI

       27 maja 2021r. (czwartek) - klasa V, klasa VII

       28 maja 2021r. (piątek) - klasa VI

      • Nauczanie hybrydowe i zmiany w planie lekcji

      • Drodzy uczniowie!

       Drodzy rodzice!

       Od 17 maja 2021r. klasy IV-VIII przechodzą na nauczanie hybrydowe. Zgodnie z zasadami stacjonarnie w szkole może się uczyć maksymalnie 50% uczniów. Pozostali uczą się zdalnie.

       Zajęcia stacjonarne w szkole w dniach 17 - 21 maja będą według poniższego harmonogramu:

       17.05.2021r. (poniedziałek) - klasa IV, klasa VII

       18.05.2021r. (wtorek) - klasa VI

       19.05.2021r. (środa) - klasa V, klasa VII

       20.05.2021r. (czwartek) - klasa VI

       21.05.2021r. (piątek) - klasa IV, klasa VII

       Klasy I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego uczą się stacjonarnie w szkole.

       W związku z wprowadzeniem takiego sposobu nauczania nastąpiły zmiany w planie lekcji, który jest do pobrania poniżej.

       Plan_lekcji_od_17_maja.doc

        

      • Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej

      • Drodzy Rodzice!

       Wraz z poprawiającą się sytuacją epidemiczną w kraju, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego będzie możliwy stopniowy powrót uczniów do stacjonarnej nauki w szkole.

       Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej:

       • Od 4 maja uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.
       • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
       • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole.
      • Nauczanie w kl. I-III

      • Od 26.04.2021r. w klasach I-III będzie obowiązywało nauczanie w formie hybrydowej.

        

       Wytyczne MEiN, MZ i GIS

       dla klas I-III szkół podstawowych

       (aktualizacja 26.04.2021 r.)

       Organizacja zajęć w szkole

       1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

       2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

       3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

       4. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.

       5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

       • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
       • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
       • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
       • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

       6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

       7. Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej) i w wyznaczonych obszarach.

       8. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

       9. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

       10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

       11. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach budynku szkoły.

       12. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

       13. Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający, m.in.:

       • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
       • korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
       • korzystanie ze stołówki szkolnej,
       • zajęcia na boisku.

       14. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

       15. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

       16. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

       17. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

       18. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

       19. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy muszą być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

       20. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy oraz także w czasie zajęć.

       21. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

       22. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

       23. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

       24. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

       25. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas.

       26. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

       27. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

       28. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

       29. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

       30. Należy we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

       31. Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.

       32. Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen - pkt 1 stomatologia, są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.

       33. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka--udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty

       34. Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:

       • specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej dla uczniów klas 48,
       • zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,
       • aktualnych przepisów prawa.

       35. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

       - obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

       - w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką.

        

        

        

        

      • Informacja

      • Drodzy Rodzice!

       Od 29 marca 2021r. zajęcia w oddziale przedszkolnym będą prowadzone zdalnie.

      • Informacja

      • Szanowni Rodzice!

       Od 22 marca do 11 kwietnia 2021 roku uczniowie wszystkich klas naszej szkoły będą uczyli się zdalnie. Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.

       Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będzie funkcjonował oddział przedszkolny.

        

      • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

      • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji.
       Szczegółowe zasady, harmonogram oraz wzory druków do pobrania znajdują się w zakładce
       "O szkole - rekrutacja".

      • Aktualne plany lekcji

      • Drodzy Uczniowie!

       Drodzy Rodzice!

       Po feriach zimowych, od 18 stycznia 2021r. będą obowiązywać nowe plany lekcji, które udostępniamy poniżej. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

        

       Oddział przedszkolny oraz klasy I-III przychodzą na zajęcia do szkoły.

       Godziny przychodzenia dzieci do szkoły i korzystania z szatni:

       Oddział przedszkolny - 7:30 - 7:45

       Klasa I - 7:55 - 8:00

       Klasa II - 7:45 - 7:50

       Klasa III - 7:50 - 7:55

        

       Klasy IV-VII w dalszym ciągu uczą się zdalnie.

        

       Plany lekcji:

       Plan_zajec_-_oddzial_przedszkolny.docx

       Plan_lekcji_kl_I-III.docx

       Plan_lekcji_kl._IV-VII.docx

        

      • Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

      • Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III wracają na zajęcia do szkoły. W dalszym ciągu będzie obowiązywał ścisły reżim sanitarny.

       Zachęcamy rodziców do zapoznania się z wytycznymi MEiN, GIS i MZ dla klas I-III szkół podstawowych.


       Wytyczne_MEiN__MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkol_podstawowych.pdf

                                                                                                                                                   

      • Ferie zimowe

      • W bieżącym roku szkolnym ferie zimowe odbędą się dla wszystkich uczniów w tym samym terminie od 4 do 17 stycznia 2021 roku.

      • Pomoc z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

      • W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową, która wiąże się z licznymi ograniczeniami, w szczególności dotyczącymi kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Biłgoraju informuje, że w okresie ferii zimowych istnieje możliwość korzystania z dodatkowych form pomocy i wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Oferujemy:

       • wsparcie psychologiczne w ramach telefonu dyżurnego nr 797 433 796, który dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00, 

       • wizyty w ramach bezpośredniego kontaktu z psychologiem, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr (84) 686-10-66.  

       Uprzejmie proszę o udostępnienie informacji uczniom i rodzicom.   

       Szczepan Łubiarz 

       Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju 

        

      • Życzenia

      • Drodzy Uczniowie i Rodzice,

       Szanowni Państwo, 

       z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkim pięknych chwil spędzonych w gronie najbliższych, dużo zdrowia, radości i życzliwości oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień Nowego Roku 2021. 

       Grażyna Larwa

       dyrektor szkoły 

      • Harmonogram spotkań wychowawców z rodzicami

      • Spotkania wychowawców z rodzicami z klas I-VII oraz oddziału przedszkolnego odbędą się wg poniższego harmonogramu:

       oddział przedszkolny - 03.12.2020r. (czwartek) w godz. 14:30 - 16:30

       klasa I - 03.12.2020r. (czwartek) w godz. 16:00 - 17:30

       klasa II - 01.12.2020r. (wtorek) w godz. 16:00 - 17:45

       klasa III - 01.12.2020r. (wtorek) w godz. 16:00 - 17:30

       klasa IV - 02.12.2020r. (środa) w godz. 16:00 - 17:45

       klasa V - 01.12.2020r. (wtorek) w godz. 16:00 - 17:45

       klasa VI - 02.12.2020r. (środa) w godz. 16:00 - 19:00

       klasa VII - 03.12.2020r. (czwartek) w godz. 16:00 - 18:15

       Wychowawcy poinformują rodziców o szczegółach spotkań, które odbędą się poprzez platformę Microsoft Teams.

        

      • Nauczanie zdalne - informacja

      • Od 9 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III.

       Tym samym uczniowie klas I-III oraz klasy IV-VII będą uczyć się zdalnie do dnia 29 listopada 2020 r.

       Nauka w oddziale przedszkolnym pozostaje bez zmian - dzieci uczęszczają na zajęcia do szkoły.